Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Φωτοεδάφια

Στις σελίδες αυτές αγαπητοί μας επισκέπτες, μπορείτε να διαβάσετε εδάφια απο τον λόγο του Θεού γραμμένα επάνω σε όμορφες φωτογραφίες ή εικόνες που ετοιμάσε η νεολαία της Εκκλησίας μας. Πολλές απο τις φωτογραφίες αυτές έχουν συλλεχθεί απο διαδικτυακούς τόπους που δεν έχουν δεσμευμένα δικαιώματα. Σε περίπτωση που από λάθος μας έχουμε συμπεριλάβει κάποιες φωτογραφίες που οι δημιουργοί τους έχουν δεσμεύσει την χρήση τους, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσουν στο e-mail studio @ Thechristians . gr και εμείς θα την αποσύρουμε αμέσως.
Ο Χριστός να σας ευλογεί!

 

 

Ομού και ομοθυμαδόνδιά να δοξάζητε ομοθυμαδόν εν ενί στόματι τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προς Ρωμαίους 15(ιε'):6

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί... διότι εκεί διώρισεν ο Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος. Ψαλμοί 133(ιλγ'):1,3

Οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδόν ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν... Μετά δε την δέησιν αυτών εσείσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας. Πράξεις Αποστόλων 4(δ'):24,31

Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώραν της προσευχής την εννάτην. Πράξεις Αποστόλων 3(γ'):1

Και καθ' ημέραν εμμένοντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ και κόπτοντες τον άρτον κατ' οίκους, μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλλιάσει και απλότητι καρδίας, δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθετε καθ' ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους. Πράξεις Αποστόλων 2(β'):46-47

Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω.. και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν. Πράξεις Αποστόλων 2(β'):1,4

και ας φροντίζωμεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, μη αφίνοντες το να συνερχώμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τινάς, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και τοσούτω μάλλον, όσον βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν. Προς Εβραίους 10(ι'):24-25

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Επισκέψεις  100

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c