Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Φωτοεδάφια

Στις σελίδες αυτές αγαπητοί μας επισκέπτες, μπορείτε να διαβάσετε εδάφια απο τον λόγο του Θεού γραμμένα επάνω σε όμορφες φωτογραφίες ή εικόνες που ετοιμάσε η νεολαία της Εκκλησίας μας. Πολλές απο τις φωτογραφίες αυτές έχουν συλλεχθεί απο διαδικτυακούς τόπους που δεν έχουν δεσμευμένα δικαιώματα. Σε περίπτωση που από λάθος μας έχουμε συμπεριλάβει κάποιες φωτογραφίες που οι δημιουργοί τους έχουν δεσμεύσει την χρήση τους, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσουν στο e-mail studio @ Thechristians . gr και εμείς θα την αποσύρουμε αμέσως.
Ο Χριστός να σας ευλογεί!

 

 

Άγιο ΠνεύμαΔιότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις είναι έν. Ιωάννου Α' 5(ε'):7

Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Κατά Ιωάννην 15(ιε'):26

Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Προς Ρωμαίους 8(η'):15

Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού. Προς Ρωμαίους 8(η'):14

Διότι η αγάπη του Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταις καρδίαις ημών διά Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Προς Ρωμαίους 5(ε'):5

Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Προς Κορινθίους Β' 3(γ'):17

Ουδείς λαλών διά Πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και ουδείς δύναται να είπη Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου. Προς Κορινθίους Α' 12(ιβ'):3

Δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών; Προς Κορινθίους Α' 6(ς'):19

Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος. Προς Εφεσίους 5(ε'):18

Εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας, όστις είναι ο αρραβών της κληρονομίας ημών. Προς Εφεσίους 1(α'):13

Αφού λοιπόν υψώθη διά της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος, εξέχεε τούτο, το οποίον τώρα σεις βλέπετε και ακούετε. Πράξεις Αποστόλων 2(β'):33

Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν. Πράξεις Αποστόλων 2(β'):4

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατά Ματθαίον 28(κη'):19

Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη· θέλω θέσει το Πνεύμα μου επ' αυτόν, και θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Κατά Ματθαίον 12(ιβ'):18

Επειδή σεις δεν είσθε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας, το οποίον λαλεί εν υμίν. Κατά Ματθαίον 10(ι'):20

Και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Κατά Ματθαίον 3(γ'):16

Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί. Κατά Ματθαίον 3(γ'):11

Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει· διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον θέλει ονομασθή Υιός Θεού. Κατά Λουκάν 1(α'):35

Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Κατά Ιωάννην 20(κ'):22

Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Κατά Ιωάννην 16(ις'):13

Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς. Κατά Ιωάννην 14(ιδ'):26

Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωοποιεί, η σαρξ δεν ωφελεί ουδέν. Κατά Ιωάννην 6(ς'):63

Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμά μου. Ιωήλ 2(β'):29

Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα. Ιωήλ 2(β'):28

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Επισκέψεις  100

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c