Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Φωτοεδάφια

Στις σελίδες αυτές αγαπητοί μας επισκέπτες, μπορείτε να διαβάσετε εδάφια απο τον λόγο του Θεού γραμμένα επάνω σε όμορφες φωτογραφίες ή εικόνες που ετοιμάσε η νεολαία της Εκκλησίας μας. Πολλές απο τις φωτογραφίες αυτές έχουν συλλεχθεί απο διαδικτυακούς τόπους που δεν έχουν δεσμευμένα δικαιώματα. Σε περίπτωση που από λάθος μας έχουμε συμπεριλάβει κάποιες φωτογραφίες που οι δημιουργοί τους έχουν δεσμεύσει την χρήση τους, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσουν στο e-mail studio @ Thechristians . gr και εμείς θα την αποσύρουμε αμέσως.
Ο Χριστός να σας ευλογεί!

 

 

ΑγάπηΘέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Κατά Ματθαίον 22(κβ'):39

Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Προς Τιμόθεον Α' 1(α'):5

Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα δε τούτων είναι η αγάπη. Προς Κορινθίους Α' 13(ιγ'):13

Η αγάπη... πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Προς Κορινθίους Α' 13(ιγ'):7-8

Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τινά, ούτε ακροβυστία, αλλά πίστις δι' αγάπης ενεργουμένης. Προς Γαλάτας 5(ε'):6

Προ πάντωv δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πέτρου Α' 4(δ'):8

Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου. Κατά Ματθαίον 22(κβ'):37

Διότι αυτός ο Πατήρ σας αγαπά, επειδή σεις ηγαπήσατε εμέ και επιστεύσατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Κατά Ιωάννην 16(ις'):27

Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε την αγάπην προς αλλήλους. Κατά Ιωάννην 13(ιγ'):35

Και αύτη είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Ιωάννου Β' 1(α'):6

Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ' η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον. Ιωάννου Α' 4(δ'):18

Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν, και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Ιωάννου Α' 4(δ'):12

Ημείς εξεύρομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς, όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει εν τω θανάτω. Ιωάννου Α' 3(γ'):14

Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Αποκάλυψις Ιωάννου 3(γ'):19

Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ. Ιωάννου Α' 2(β'):15

Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού, εν τω φωτί μένει και σκάνδαλον εν αυτώ δεν είναι. Ιωάννου Α' 2(β'):10

Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Κατά Ιωάννην 15(ιε'):13

Το μίσος διεγείρει έριδας, αλλ' η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Παροιμίαι 10(ι'):12

Περιπατείτε εν αγάπη, καθώς ο Χριστός ηγάπησεν ημάς, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, εις οσμήν ευωδίας. Προς Εφεσίους 5(ε'):2

Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Κατά Ιωάννην 15(ιε'):9

Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Κατά Ιωάννην 3(γ'):16

Διότι όντινα αγαπά Κύριος, παιδεύει και μαστιγόνει πάντα υιόν τον οποίον παραδέχεται. Προς Εβραίους 12(ιβ'):6

Μακάριος ο άνθρωπος όστις υπομένει πειρασμόν, διότι αφού δοκιμασθή θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίο υπεσχέθει ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Ιακώβου 1(α'):12

Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, δια να μένη μεθ'υμών εις τον αιώνα. Κατά Ιωάννην 14(ιδ'):15-16

Και εν πάσι τούτις, ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Προς Κολοσσαείς 3(γ'):14

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Επισκέψεις  100

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c